Nikelec.ir آموزش الکترونیک و کامپیوتر

آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای STM32

تومان 284,000

 

 • آموزش زبان برنامه نویسی C ویژه کار با میکروکنترلرها
 • تحلیل شماتیک ارائه شده از شرکت ST برای طراحی هدر برد
 • آموزش عمیق برنامه نویسی و راه اندازی میکرو کنترلرهای STM32 با استفاده از سه روش :
  1-HAL , CUBE
  2-SPL
  3-CMSIS و رجیسترها
 • پشتیبانی و مشاوره پایان دوره
حراج!

توضیحات

آموزش STM32سطح : مقدماتی ، متوسط و پیشرفته

مدت زمان : حدود 53 ساعت کامل ترین و اصولی ترین آموزش میکروکنترلر آرم STM32

بردها و میکروکنترلرهای استفاده شده : محدودیت در استفاده نیست آموزش روی سری F4 و میکروکنترلر STM32f407 داده شده اما به نحوی که محدودیتی در انتخاب نداشته باشید و با توجه به مشاوره های پایان دوره خریداران و سوالاتی که مطرح کردند نتیجه این شده که حدود 55 درصد از خریداران این آموزش با سری F1 با این آموزش کار کردند و حدود 5 درصد با سری STM32L و مابقی با بقیه سری ها کار کردند .

آموزش زبان برنامه نویسی C ویژه کار با میکروکنترلرها
تحلیل شماتیک ارائه شده از شرکت ST برای طراحی هدر برد
آموزش عمیق برنامه نویسی و راه اندازی میکرو کنترلرهای STM32 با استفاده از سه روش :
1-HAL , CUBE
2-SPL
3-CMSIS و رجیسترها
پشتیبانی و مشاوره پایان دوره

 

ویدئو نمونه از قسمت های مختلف :

سر فصل های آموزش برنامه نویسی و کار با میکروکنترلرهای آرم STM32 مقدماتی و متوسط :

 

قسمتبخشی از موضوعات این قسمتزمان این قسمت
1معرفی دوره و مباحثی که در این دوره می آموزید .
**مراحل نصب IDEبرای آموزش و تمرین زبان برنامه نویسی C
**مروری بر یک برنامه C
**متغیرها
**مدیفایر ها و نوع نام گذاری و سایز و موارد مربوط به متغیرها
**ثابت ها و انواع آن
**عملگر ها
**تایپ کست
1 ساعت و 15 دقیقه
2**دستورات کنترلی -1تصمیمی -2تکراری
**آرایه ها - تک بعدی و چند بعدی
**اشاره گر ها و انواع اشاره گر ( ثابت یا متغیر) – اشاره گر به اشاره گر
**آرایه ها و اشاره گر ها
1 ساعت و 34 دقیقه
3رشته ها
**آرایه چند بعدی و اشاره گر
**توابع
**تفاوت های فراخوانی توابع
**محدوده متغیر ها و انواع دیگری از مدیفایر ها
**توابع بازگشتی و تو درتو
**اشاره گر به تابع
**آرایه ای از اشاره گر به توابع
**دستور mallocو کار با حافظه و دستور
**teypedef
**structure - ساختار ها
**اشاره گر به ساختار
**enumeration
**unions
هاBit – Field -3-15
پایان آموزش برنامه نویسی ** Cآموزش های مربوط به کتابخانه نویسی در ادامه **
1ساعت و 33دقیقه
4**مروری کلی بر مفاهیم مهم میکروکنترلر از جمله پریفرال ها حافظه ها و رجیستر ها ، مدیریت منابع
وقفه ،مدهای کاری پولینگ و ... ، دیباگر ها و پروگرمرها
**نکات و اصول طراحی برد برای طراحی بردی به منظور فراگیری ادامه مطالب ( نحوه طراحی برد ، نکات
مربوط به تذیه ، طراحی بردی برای چندین میکروکنترلر ، .....)
1ساعت و 19دقیقه
5شروع برنامه نویسی میکروکنترلر arm-STM32
**معرفی کامپایلر ها و IDEها و نصب آن ها .
**معرفی کتابخانه هایی که قرار است در این دوره با آن ها کار کنیم .( ) CMSIS , SPL , HAL
**مروری بر Deviceانتخابی نحوه ارتباطات داخلی و اشاره ای به کلاک دهی .
**جایگیری پریفرال ها بر روی راه ارتباطی
**توضیحات و مروری بر قابلیت ها میکرو انتخابی از جلمه Adaptive Real Time Memory Accelerator
Multi AHB Bus وCRC وSRAM وFPU وFLASH وARM CORTEX وMemory Protection Unit ( واحدART)
وBoot Mode وClock and StartUp وEXTI وNVIC وLCD Interface وFSMC وDMA وMatrix
**توضیحاتی در مورد پین ها و mappingآن ها
**شرح قسمت های حافظه و نوع آدرس دهی رجیستر ها
51دقیقه
6آموزش استفاده از دیتاشیت و رفرنس منوال .
**نحوه کلاک دهی به هر بخش از میکرو و انتخاب سورس کلاک و ....
**کار با RCC
**توضیحات رجیستر های این بخشRCC _ Clock _Control Register -6-4-1
**RCC _ PLL _ Configuration
** RCC_AHB1و دیگر رجیستر های مربوط به این قسمت و نحوه مقدار دهی و کار با این قسمت
**کار با GPIOو ویژگی های این بخش .
**GPIO_PORT_Mode_Reg
**GPIO_OutPut_Type_Reg
**GPIO_Speed_Reg
**GPIO_PuPd_Reg
**GPIO_Input_Data_Reg
**GPIO_OutPut_Daat_Reg
**GPIO_Lock_Reg
**GPIO_Bit_SET_RESET_Reg
**GPIO_Alternate_Function_Reg
**آموزش ایجاد اولین پروژه در keil
**لینک گردن فایل ها کانفیگ های اولیه پروژه ایجاد
**فایل های مربوط به یوزر
**وارد کردن کتابخانه های CMSIS
**شروع آموزش های مربوط به CMSIS
**توضیحاتی در مورد مپ شدن رجیستر ها و ثابت ها و رجیستر ها انتخاب میکرو کنترلر برای شروع کار
CMSIS با
**مروری بر فایل های StartUpو Systemو ن حوه فراخوانی و شروع برنامه .
1ساعت 15دقیقه
7برنامه نویسی چشمک زن و کار با GPIOابتدا به وسیله اشاره گرها و کار کردن مستقیم با رجیستر ها و
حافظه
**کار با CMSISکار با GPIOنوشتن و خواندن و انجام اولین پروژه عملی ( به همراه نمایش کامل از پروپرم
تا اجرا در آموزش )
40دقیقه
8شروع کار با SPL
**آموزش های مربوط به این کتابخانه ها
**وارد کردن و اضافه کردن کتابخانه ها به برنامه و
**شروع کار با کتابخانه RCC
**توضیحاتی مربوط به توابعی همچون RCC_AHB1_Periph_Clock_CMD
**مقایسه توابع RCCو کار با CMSISبرای درک بهتر .
**کار با کتابخانه GPIO
**آموزش و کار با توابعی همچون GPIO_Init
**نحوه کار با ساختار های از پیش تعریف شده
**کانفیگ کردن پایه ها با استفاده از ساختار ها و کانفیگ کردن پایه ها با استفاده از تابع مربوط
**GPIO_Set_Bit , GPIO_Reset_Bit
**چشمک زن و کار با GPIOتوسط SPLپیاده سازی برنامه بر روی برد و نمایش در آموزش .
** GPIO_Read_Input_Dataو استفاده از آن در پروژه
50دقیقه
9شروع کار با CUBEو استفاده از کتابخانه HAL
**آموزش دانلود ، نصب و کانفیگ ابزار های مورد نیاز .
**معرفی رفرنس مربوط به کار با CUBEو معرفی بخش های این نرم افزار با استفاده از منابع سازنده
**معرفی رفرنس مربوط به کار با کتابخانه های HALو مروری بر نحوه پیکره بندی و نام گذاری و استفاده
از این کتابخانه ها
هاApplication Programming Interface - توضیحاتی در مورد
**آموزش های اولیه مربوط به کار با مازول ها
**نحوه کانفیگ شدن یک پروژه ایجاد شده با استفاده از HALو توضیحات مربوط به هندلر ها ثابت ها و
توابع مهم برای شروع به کار با این کتابخانه ها .
**شروع کار با CUBEانتخاب میکرو معرفی سریع بخش های نرم افزار -9-9نحوه انتخاب کلاک و سورس های مربوط
**نحوه انتخاب نوع دیباگر
**نحوه کانفیگ شدن کلاک های هربخش
**انتخاب عملکرد پایه ها و در دسترس بودن آن ها برای دیگر پریفرال ها
**کانفیگ نرم افزار برای خروجی گرفتن
**معرفی قسمت های ایجاد شده توسط نرم افزار و مرور کلی بر ماژول ها
**آشنایی با کتباخانه های اصلی HALمانند HAL_STMF4xx
**مقایسه برنامه با برنامه قبلی ()SPL
**توضیحات مربوط به تابع System_Configو نحوه فعال سازی و کلاک دهی پریفرال ها .
**کار با ساختار ها در HALو کانفیگ کردن پریفرال با استفاده از این ساختار ها و توابع
**توضیحاتی در مورد کار با ماژول مربوط به RCCکار با ثابت های فعال کردن کلاک همچون
.... __وHAL_RCC_GPIOA_CLOCK_ENABLE
**آموزش دیفاین های چند خطی مرفی توابع پایه ای HALمانند SetBit
**کار با کتابخانه ماژول GPIO
**آموزش های مربوط به توابع این بخش مانند HAL_GPIO_Write_Pin
**پروژه چشمک زن با HALو پروگرم و اجرا بر روی برد .
1ساعت و 20دقیقه
10آموزش کامل کار با Systick
**ناگفته های همیشگی Systickکه باعث طولانی شدن این قسمت شده.!..!!
**و در ادامه در آخر راه اندازی و کانفیگ این پریفرال و نحوه استفاده از آن و مدریریت کردم وقفه
مربوطه .
**پیاده سازی پروژه چشمک زن با زمان دقیق توسط این پریفرال .
1ساعت و 33دقیقه
11معرفی قابلیت های این پریفرال ، مدهای کاری ، نوع کدینگ ، فلگ ها و کار با وقفه های
**توضیحات مربوط به ارسال و دریافت
**نحوه frameبندی این قسمت.
**توضیحات مربوط به Flow control
**مروری بر بلوک دیاگرام
**نوع کارکاتر های ارسالی از طریق یوزات مشخص کردن تعداد بیت های ارسالی ، کاراکتر ، idleکارکاتر
break
**توضیحات مربوط به ارسال و بیت های استفاده شده به منظور ارسال و کار با فلگ ها و بافر ها
**Stop_bit
**روند کار با قسمت ارسال (دید کلی نحوه استفاده ) و نحوه استفاده از رجیستر های مربوطه
**توضحایت مربوط به فلگ ها از جمله .. , TXE , TC
**توضحیات مربوط به کار با قسمت گیرنده
**نحوه تشخیص بیت شروع و دیگر بیت ها و نحوه نمونه برداری
**روند کلی کار با قسمت گیرنده .
**توضحیات مربوط به Overrun
**Oversampling , Onebit mode
**نحوه پیکره بندی و محاسبه Boud Rate
**multiprocessor communication - توضیحات مربوط به
**Parity
**توضیحات و نحوه مقدار دهی رجیستر ها
USART_Status_Reg **
**USART_DATA_Reg
**USART_BaudRate_Reg
**USART_Control_Reg1
**USART_Control_Reg2
**USART_Control_Reg3
**برنامه نویسی UARTبا استفاده از CMSIS
**فعال سازی کلاک های مربوط ، تنظمیات مربوط به پایه ها ، تنظیمات خود واحد یوزرات .
**ارسال و استفاده از Systickو اجرای پروژه و نمایش عملکرد مدار در اموزش
1ساعت و 55دقیقه
12**ادامه جلسه قبل فعال سازی دریافت و اجرای برنامه
**ارسال رشته ای از داده ها به صورت پشت سرهم و استفاده از Flagهای مربوط
28دقیقه
13راه اندازی UARTبا استفاده از SPL
**اضافه کردن کتابخانه های مورد نیاز و توضحاتی در مورد فایل های پایه ای کار با SPL
**آموزش کار با کتابخانه USART
**تنظیمات کلاک ، ارتباط پایه های مورد نظر به پریفرال و تنظیمات مربوط به کافنیگ UART
**توضیحات مربوط به تابع USART_Initو کار با ساختار های مربوط به این بخش
**کار با توابع USART_Send_Dataو مربوط به انتقال دیتا
**رسال رشته ای از داده ها با استفاده از این توابع و پیاده سازی بر روی برد
**کار با توابع مربوط به کنترل وضعیت و فلگ ها
**شروع آموزش کتابخانه نویسی و ماژولار پروگریمنگ .ایجاد هدر ها سورس ها استفاده از گارد و ...
1ساعت و 4دقیقه
14راه اندازی UARTبا استفاده از Cubeتنظیمات اولیه
**مروری کامل تر بر کتابخانه های HAL
** stm32_f4xx_HAL**و نحوه تعریف ثوابت و کار با قسمت های این فایل .
**توضحیات مربوط به استفاده از دیگر بخش های هندلر مربوط به UART توضیح کامل تابع HAL_Init
**HAL_Init_Tick - تابع
**HAL_Cortex بوسیله کتابخانهsystick و نحوه کانفیگ شدنHAL_Systick_config
**HAL_MSP_Init
**معرفی یکی از پرکاربردترین attributeهای توابع weak
**System_Clock_Config - تابع
**HAL_RCC_OscConfig - تابع
**تابع ( HAL_RCC_Clock_Configتمامی توابع به همراه ساختار های مورد نیاز بررسی و توضیح داده
شده اند )
**HAL_Systick_Clock_Source_Config
**تابع MX_GPIO_Initو ماکرو های فعال سازی کلاک ها
**تابع UNUSEDمعرفی و موارد استفاده
**MX_USART_UART_Init - تابع
**کار با ساختار های مربوط به تنظمیات یوزرات تابع HAL_UART_Init
**معرفی assert_paramو نحوه چک کردن داده ها
**معرفی قسمت های دیگری از هندلر مربوط به یوزرات مانند LOCK , Status
**توصیحات نحوه مقدار دهی رجیستر ها با استفاده از توابع بالا .
**مروری بر کتابخانه HAL_UARTو جمع بندی مطالب گفته شده و نحوه کار با این ماژول
**معرفی مد pollingو استفاده از آن برای ارتباط از طریق یوارت
HAL_UART_Transmit **توضیحات مراحلی که توسط این تابع برای چک کردن داده ها ، بررسی time
outو ارسال داده انجام می شود .
**__HAL_UART_Get_Flag - کار با ماکرو
**کار با قسمت دریافت و تابع HAL_UART_Receive
1ساعت و 36دقیقه
15تفاوت مدهای کاری پردازنده بررسی وضعیت دسترسی به منبع
**نحوه تغییر مد کاری و رجیسترهای مربوطه
**انواع حالتهای استثنائات
**بررسی وضعیت هر استثنا
**انواع استثنائات
**بررسی interrupt ها انواع آن ، اولویت هر کدام ،آدرس بردار هر کدام و...
**vector table
**routines service interrupt و انواع هندل شدن استثانائات
**NVIC
**رجیسترهای NVIC و معرفی هرکدام
**NVIC_ISER
**NVIC_ICER
**NVIC_ISPR
NVIC_ICPR**
NVIC_IABR**
NVIC_IPR**
**STIR
**آموزش توابع CMSIS مربوط به کار با رجیستر های NVIC مانند ..... , IRQ_DISABLE , IRQ_ENABLE
**آموزش فعال کردن وقفه های USART
**دریافت و ارسال با استفاده از تولید وقفه
**اجرای برنامه بر روی برد . مشاهده نتیجه .
1ساعت 30دقیقه
16پیاده سازی برنامه قبل توسط کتابخانه های SPL
**اضافه کردن کتابخانه کار با NVIC
**معرفی و کار با تابع Init_NVIC
**فعال کردن وقفه منبع وقفه با استفاده از کتابخانه usart
**پیاده سازی ارسال و دریفات با استفاده از وقفه ها و هندل کردن آنها
**مدیریت وقفه های رخ داده
26 دقیقه
17ایجاد پروژه در cube
**آموزش کار با قسمت مربوط به مدیریت وقفه ها در cube
**HAL_Set_NVIC_Periority , HAL_NVIC_ENABLEIRQ تابع با کار و آموزش
**آموزش کامل و کار با تابع IT_Transmit_USART_HAL
**آموزش کامل و کار با تابع IT_Receive_USART_HAL
**آموزش نحوه عملکرد تابع IRQHandler_USART
**HAL_UART_IRQHandler تابع عملکرد نحوه آموزش
**UART_Receive_IT , UART_Transmit_IT عملکرد نحوه آموزش
**آموزش و کار با توابع back Call مربوط به ارسال و دریافت . ) , TxCpltCallback_UART_HAL
) HAL_UART_RxCpltCallback
**پیاده سازی و تست برنامه ها بر روی برد و نمایش در آموزش .
43 دقیقه
18معرفی نحوه انجام شدن انتفال توسط DMA
**channel انتخاب نحوه
**Arbiter
** ها Stream
**انتخاب destination , source و مد انتقال
**-انتقال از نوع peripheral به memory
**انتقال از نوع memory به peripheral
**انتقال از نوع memory به memory
**-حالت افزایشی آدرس ها
**peripheral برای offset حالت انتخاب
**circular مد
**double buffer مد-
**packing / unpacking,… نحوه
**انتقال burst و single حالت
**FIFO
**Burst تنطماتب و FIFO Threshold
**FIFO Flush
**Direct مد
**نحوه کامل شدن انتقال
**-معلق کردن انتقال DMA
Flow Control **
**Error management
**DMA Interrupt
ادامه در قسمت بعد .
2 ساعت و 4 دقیقه
19پیاده سازی برنامه با استفاده از CMSIS
**-معرفی و کار با رجیستر های این بخش مانند :
**DMA low interrupt status register
**DMA high interrupt status register
**DMA low interrupt flag clear register
**DMA high interrupt flag clear register
**DMA stream x configuration registe
**DMA stream x number of data registe
**DMA stream x peripheral address register
**DMA stream x memory 0 address register
**DMA stream x memory 1 address register
**DMA stream x FIFO control register
**برنامه نویسی انتقال دیتا از طریق usart با استفاده از DMA
**پیاده سازی برنامه بر روی برد و نمایش در آموزش .
52 دقیقه
20ارسال دیتا با استفاده از usart از طریق DMA با استفاده از کتابخانه SPL
**استفاده از کتابخانه –مازول های مربوط به DMA
**آموزش و کار با تابع Init_DMA
**بررسی ساختار یا structureهای مربوط به بخش DMA
**فعال کردن درخواست های DMA از طریق usart
**آموزش و کار با تابع CMD_DMA
**آموزش و کار با تابع SetCurrDatacounter_DMA
**دریافت دیتا با استفاده از usart از طریق DMA با استفاده از کتابخانه SPL
**پیاده سازی و تست برنامه بر روی برد و نمایش در آموزش .
45 دقیقه
21پیاده سازی برنامه قبل با استفاده از کتابخانه های HAL و نرم افزار CUBE
**آموزش کار با قسمت DMA در نرم افزار Cube
**فعال سازی درخواست های ارسال و دریافت یوزارت برای DMA
**نحوه عملکرد و کار با تابع Init_DMA_MX
**HAL_UART_Transmit_DMA تابع با کار و آموزش
**UART_DMATransmitCplt تابع بررسی آموزش
**آموزش و کار با تابع TXCpltCallBack_UART_HAL
**HAL_DMA_START_IT تابع بررسی و آموزش
**آموزش و بررسی تابع SetConfig_DMA
**HAL_DMA_Init تابع بررسی و آموزش
**HAL_UART_TxHalfCpltCallBack تابع از استفاده
**HAL_UART_Receive_DMA تابع با کار و آموزش
**HAL_UART_RxCpltCallBack تابع ز ا استفاده
55 دقیقه
**SPI معرفی
**نحوه مدیریت Slave ها
**نحوه نمونه برداری و انتقال دیتا و فرمت آن
**نحوه پیکره بندی SPI در مد Slave
** ارسال پروسه
** دریافت پروسه
**TI مد معرفی
**نحوه پیکره بندی SPI در مد Master
** ارسال پروسه
** دریافت پروسه
**TI مد
**پیکره بندی SPI در مد یک مسیره
**پیکره بندی در مد یک مسیره دو طرفه
**پیکره بندی در مد یک مسیره یک طرفه ارسال
**پیکره بندی در مد یک مسیره یک طرفه دریافت
**پروسه ارسال و دریافت و بافرهای استفاده شده .
**نحوه هندل کردن ارسال و دریافت همزمان
**نحوه هندل کردن پرویه ارسال به تنهایی
**نحوه هندل کردن دیتا در مد انتقال دوطرفه یک مسیره
**نحوه هندل کردن دیتا در مد یک مسیره دریافت
**پروسه اتقال دیتا مداوم و غیر مداوم
**معرفی و توضیحات CRC
**معرفیو و کار با فلگ ها
**نحوه غیرفعال کردن SPI در مد های مختلف
**نحوه مدیریت انتقال دیتا توسط DMA
**SPI خطاهای معرفی-
2 ساعت و 6 دقیقه
23**CMSIS با SPI اندازی راه
**معرفی توضیح و مقدار دهی رجیستر های این بخش
**Control Register رجیستر
**Control Register 2 رجیستر
**Data Register رجیستر
**CRC به مربوط رجیسترهای
**ارسال و دریافت دیتا از طریق SPI ها و انتقال داده به UART در حالت Polling
**اجرای برنامه بر روی برد و نمایش جواب
55 دقیقه
24اه اندازی SPI با CMSIS در مد Interrupt
**فعال سازی درخواست های وقفه
**هندل کردن وقفه های ایجاد شده
**برنامه نویسی ارتباط duplex-full با استفاده از وقفه ها
**اجرای برنامه بر روی برد و نمایش جواب در آموزش
**معرفی و کار با قسمت دیباگ نرم افزار Keil
55 دقیقه
25راه اندازی SPI با CMSIS در مد DMA
**DMA بندی پیکره
**فعال سازی درخواست های DMA از طریق SPI
**برنامه نویسی ارتباط duplex-full با استفاده از DMA
*اجرای برنامه بر روی برد و نمایش نتیجه در جواب
46 دقیقه
26راه اندازی SPI با استفاده از SPL
**اضافه کردن و کار با کتابخانه و ماژول مربوط به SPI
**معرفی و کار با تابع Init_SPI
**معرفی و کار با تابع CMD_SPI
**SPI_SEND_DATA تابع با کار و معرفی
**SPI_Receive_Data تابع با کار و معرفی
**SPI_I2S_GetFlagStatus تابع با کار و معرفی
**مقدار دهی ساختار های مربوط به این قسمت
**اجرای برنامه بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش
40 دقیقه
27راه اندازی SPI با استفاده از SPL در مد Interrupt
**فعال سازی درخواست های وقفه SPI
**معرفی و کار با تابع ITConfig_SPI
**معرفی و کار با تابع GetITStatus_SPI
**ماژوالر کردن برنامه
**اجرای برنامه بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش
40 دقیقه
28راه اندازی SPI با استفاده از کتابخانه های HAL و نرم افزار CUBE
**بررسی ساختار های مربوط به SPI و هندل های استفاده شده در این کتابخانه ها
**MX_SPI_Init تابع بررسی
**HAL_SPI_Init تابع بررسی
**HAL_SPI_MspInit تابع بررسی
**HAL_SPI_Transmit تابع با کار و بررسی
**HAL_SPI_Receive تابع با کار و بررسی
**اجرای برنامه بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش
31 دقیقه
29راه اندازی SPI با استفاده از کتابخانه های HAL و نرم افزار CUBE با استفاده از DMA
**نحوه فعال سازی درخواست های DMA برای این قسمت
**بررسی توابع گفته شده در ویدئو قبل و بررسی تفاوت ها و نحوه فعال سازی و کانفیگ شدن DMa
**HAL_SPI_Transmit_DMA تابع با کار و بررسی
**HAL_SPI_Receive_DMA تابع با کار و بررسی
**SPI و DMA به مربوط Call_Back های تابع بررسی
**SPI_DMATransmitCplt , HAL_SPI_TxCpltCallBack ,…. چون های تابع بررسی
**پیاده سازی برنامه انتفال دیتا به صورت duplex-full با استفاده از DMA
**اجرای برنامه بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش .
33 دقیقه
30**معرفی و نحوه راه اندازی مد های کاری میکروکنترلر
**آموزش و برنامه نویسی مدهای STANDBY , STOP , SLEEP با استفاده از CMSIS و مقدار دهی و کار با
رجیستر های مربوطه
**نمایش نتیجه در آموزش ....ادامه جزئیات این قسمت در ویدئو !
1 ساعت و 40 دقیقه
31راه اندازی میکروکنترلر در مد های کاری مختلف ) در ویدئو قبل گفته شده ( با استفاده از HAL , SPL
**اجرای برنامه بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش ... ادامه جزئیات این قسمت در ویدئو !
53 دقیقه
32آموزش های مربوط به قسمت PLL و Clock میکرو ) نحوه تنظیمات و پیکره بندی (
**جزئیات در آموزش !
1 ساعت و 18 دقیقه
33انجام تنظمیات مربوط به PLL و Clock برای CMSIS
**انجام تنظمیات مربوط به PLL و Clock بر ای SPL
**انجام تنظمیات مربوط به PLL و Clock برای Cube , HAL
*جزئیات در آموزش !
41 دقیقه
34آموزش ها و مفاهیم مربوط به قسمت RNG یا generator number random
**برنامه نویسی ، کار با رجیستر ها و راه اندازی واحد RNG با استفاده از CMSIS
**برنامه نویسی ، کار با کتابخانه و راه اندازی واحد RNG با استفاده از SPL
**برنامه نویسی ، کار با کتابخانه و راه اندازی واحد RNG با استفاده از Cube , HAL
*جزئیات در آموزش !
56 دقیقه
35آموزش و مفاهیم مربوط به تایمر Timer
**بررسی و مقدار دهی رجیستر های مربوط
**راه اندازی تایمر به عنوان base time و کار با این واحد با استفاده از CMSIS
**جزئیات در آموزش !
1 ساعت و 34 دقیقه
36پیاده سازی برنامه ی قبل و کار با تایمر با استفاده از SPL
**پیاده سازی برنامه ی قبل و کار با تایمر با استفاده از Cube , HAL
**جزئیات در آموزش !
42 دقیقه
37**PWM آموزش
**بررسی رجیستر ها و مقدار دهی رجیستر های مربوط .
**راه اندازی PWM با استفاده از CMSIS و اجرای برنامه بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش .
52 دقیقه
38پیاده سازی مثال های جلسه قبل مربوط به PWM با استفاده از SPL
**پیاده سازی مثال های قبلی با استفاده از HAL , Cube
**اجرای مثال های PWM بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش .
37 دقیقه
39*- نحوه نصب محیط توسعه IAR و راه اندازی آن -*-
**آموزش کار با LCD کاراکتری
**نوشتن کتابخانه ای برای کار با این LCD ها .
**اجرای مثال ها بر روی برد و LCD نمایش نتیجه در آموزش .
1 ساعت و 39 دقیقه
40پیاده سازی مثال ها و برنامه های قبل از طریق Cube-HAL , SPL
**اموزش نحوه استفاده از کتابخانه نوشته در جلسه قبل در این کتابخانه ها .
**اجرای مثال ها بر روی برد و LCD نمایش نتیجه در آموزش .
1 ساعت و 54 دقیقه
41آموزش کار با DAC
**آموزش کار با رجیستر ها و نوشتن برنامه با استفاده از CMSIS
**اجرای مثال ها بر روی برد نمایش نتیجه در آموزش .
1 ساعت و 15 دقیقه
42آموزش کار با DACپیاده سازی برنامه های قبل با استفاده از HAL , SPL
**اجرای مثال ها بر روی برد نمایش نتیجه در آموزش .
29 دقیقه
43آموزش کار با ADC
**آموزش کار با رجیستر های مربوط این قسمت و نوشتن برنامه با استفاده از CMSIS
**آموزش خواندن چند کانال ADC
2 ساعت و 38 دقیقه
44آموزش کار با ADC پیاه سازی برنامه های قبل از طریق SPL
**آموزش کار با ADC پیاه سازی برنامه های قبل از طریق Cube, HAL
**اجرای مثال های این قسمت و قسمت قبل بر روی برد و نمایش نتیجه در آموزش.
1 ساعت و 22 دقیقه
45آموزش کار با حافظه FLASH
**آموزش کار با رجیستر ها و موارد و نکاتی مربوط به کار با این حافظه ها!
**برنامه نویسی این قسمت از طریق CMSIS و اجرای مثال ها و نمایش نتیجه بر روی برد
**در این قسمت مانند قسمت های دیگر یاد می گیرید چگونه خود برای کار با حافظه فلش FLASH
کتابخانه بنویسید نه از کتابخانه آماده استفاده کنید .
1 ساعت و 30 دقیقه
46آموزش کار با حافظه FLASH از طریق SPL
**آموزش کار با کتابخانه مربوطه و بررسی توابع مربوط به این قسمت
**آموزش کار با حافظه FLASH از طریق Cube, HAL
**برنامه نویسی این قسمت و اجرای مثال ها و نمایش نتیجه بر روی برد
41 دقیقه
47راه اندازی و کار با ماژول ESP82661 ساعت و 50 دقیقه
49**توجه شود از قسمت 39 به بعد که حدودا 10 قسمت می باشد IDE استفاده شده را عوض کرده و با IAR
کار خواهیم کرد. **
50** دقت کنید چیزی از گفتن جزئیات کم نشده و از زمان ویدئو ها هم مشخص هست فقط اینکه لیستشون
نکردم دقیق برای اینکه زمان بره و یک دلیل دیگه !. بعضی از موارد رو بعدا به این لیست اضافه میکنم . اما
مثل ویدئوهای قبلی همه جزئیات گفته شده .**

11 دیدگاه برای آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای STM32

 1. avatar-image

  Hassan

  با سلام و عرض ادب خدمت استاد، ایکاش مباحث مهم مثل Ethernet, usb و… هم اضافه بشه

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام و احترام خدمت شما مهندس عزیز . انشاءالله اضافه میشند یکم زمان آزاد بیشتر پیدا کنم بعدش انشاءالله .

 2. avatar-image

  mehranasadi064

  سلام
  اون 2 کد دیگه ای که گفته بودید برای خرید بیش از 5 دوره اموزشی اضافه نشد؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام اضافه شدند .

 3. avatar-image

  mehran

  سلام
  کدهای تخفیف خرید همزمان که آخر صفحه اول سایت بود حذف شدند؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام وقت شما بخیر .
   کدهای تخفیف انتهای صفحه آموزش ها قرار گرفتند در سایت جدید . 2 کد تخفیف دیگه هم برای خرید های همزمان بیش از 5 اضافه میشه در روزهای آینده انشاءالله .

 4. avatar-image

  m_ranin_kh (خریدار محصول)

  سلام
  دوره بسیار خوب بود ممنون از وقتی که برای اموزش گذاشتید
  برای اموزش قسمت های پیشرفته تر مثل can usb و شبکه هم برنامه ای دارید ؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام وقتتون بخیر .
   خواهش می کنم خداروشکر که راضی هستید .
   بله ولی فعلا 7 آموزش دیگه در حال ضبط هستند که انشاءالله همین چند روز شروع می کنم بذارمشون روی سایت ، بعد از تکمیل شدن اونها انشاءالله مواردی که گفتید که مربوط به یک آموزش هم هستند روی سایت میرند .

 5. avatar-image

  mehran

  سلام
  در مورد I2C آموزشی ارایه نشده؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام .
   داخل آموزش نمایشگر ها باهاش کار می کنیم اما داخل این آموزش موقعی که SPI داره گفته میشه بهش اشاره میشه و با توجه به اینکه نزدیک هست به SPI به گفتن همون SPI بسنده شده . اما اگر در راه اندازی مشکلی دارید می تونید داخل قسمت پرسش و پاسخ سایت مطرح کنید .

 6. avatar-image

  sabrnegar_reza (خریدار محصول)

  سلام درود به شما استاد عزیز
  این اموزش بسیار عالی و کامل هست امیدوارم که همه عزیزان این مجموعه را تهیه و استفاده کنند

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام جناب صبرنگر . خداروشکر که راضی هستید .انشاءالله بتونم همیشه مفید باشم .

 7. avatar-image

  حمید

  با درود ببخشید من میخوام پکیج آموزشی شما رو بخرم سوالم اینه که آیا زبان سی در این پکیج آموزش‌ داده شده؟ و اصلا نیاز هست که کتاب آموزش زبان سی رو تهیه کنم؟ به نظرتون آموزش زبان سی که تو فیلماتون اومده کافیه؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام و سلامت باشید .
   بله دز قسمت های اولیه زبان C تدریس میشه . با توجه به اینکه شما میخواید آموزش تهیه کنید پس برای تهیه کتاب عجله نکنید اگر قسمت های زبان C نیاز شمارو برطرف نکرد یا سوالی براتون موند که برطرف نشد اون موقع اقدام کنید برای موارد دیگه .

 8. avatar-image

  میلاد

  سلام قیمت با تخفیف واقعا مناسب هست
  سوالم اینه آیا با مثال آموزشها توضیح داده میشن ؟ مخصوصا برای شخص من مهم آموزش spl هست چون دوره —- —– رو تهیه کردم اموزش رجیستری ولی متاسفانه بسیار سطحی از مباحث رد میشدن ایا مباحث کامل بیان شدن ؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام وقت شما بخیر .
   بله هدف همین بوده که به طور کامل و بنیادی یاد بگیرید برای همین تا ریزترین مواردی که مورد نیاز بوده رو توضیح دادیم در آموزش ها . ( مثال هم خودمون پیاده می کنیم و از مثال آماده استفاده نمی کنیم که یادبگیرید کد زدن )
   .
   ( من اسم سایتی که نوشتید بجاش خط تیره گذاشتم خیلی از این موارد بهم میگن چه قبل از خرید آموزش ما چه بعدش ولی ما هدفمون نشون دادن بدی های دیگران سعی می کنیم نباشه و تمرکزمون روی نقاط قوت خودمون میذاریم )

 9. avatar-image

  Reza (خریدار محصول)

  سلام
  توی محیط شبیه سازی keil یه error دارم.
  accsee violation at 0x40023800 : no read permission
  چه مشکلی هست؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام وقت بخیر .
   این دست سوال باید در قسمت پرسش و پاسخ پرسیده بشه . اونجا مطرح کنید پاسخ داده میشه . می تونید عنوان access violation براش انتخاب کنید.

 10. avatar-image

  Reza (خریدار محصول)

  سلام
  تشکر فراوان بخاطر آموزش بسیار عالی.
  در حال حاضر بیشتر سایت ها هدربورد این میکرو رو ندارن و عدم موجودی،
  یکی دوتا سایت هم که دارن خیلی گرون.
  میخواستم ببینم اگه شما PCB برد خودتون رو دارید، به صورت pdf در اختیار ما قرار بدید که بتونیم خودمون هدربورد رو بزنیم و استفاده کنیم

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام .
   خواهش می کنم ، خداروشکر که راضی هستید .
   قسمت 4 ( بعد از آموزش زبان برنامه نویسی C ) همین موردی که نیاز دارید به طور کامل بررسی شده و میتونید از روش مدارچاپیتون بزنید .
   زیر یک ماه آینده هم بردهای تمام آموزش ها روی سایت قرار میگیرند .اگر خواستید می تونید صبر کنید و از اونا تهیه کنید .

 11. avatar-image

  مهرزاد

  سلام حالتون چطور سرفصل های آموزشی این دوره چه چیز های است؟

  • avatar-image

   Admin (خریدار محصول)

   سلام ممنون سلامت باشید .
   سایت در حال بروز رسانی هست دوره هایی که سرفصلشون کامل نوشته نشده مثل همین دوره تا یک روز آینده کامل میشوند . اگر الان نیاز به سرفصل دارید یک پیام روی شماره نوشته شده در سایت داخل تلگرام یا بله ارسال کنید سرفصل این دوره براتون ارسال میشه.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقدار خواسته شده را وارد کنید 5 + 4 =